ἀκωκή

ἀκωκή
Grammatical information: f.
Meaning: `point of a lance, sword' (Il.)
Origin: IE [Indo-European] [18] *h₂eḱ- `sharp'
Etymology: Reduplicated formation of unknown structure (*h₂(e)ḱ-h₂ōḱ-? hardly *h₂ḱ-o-h₂ḱ-) of the root *h₂eḱ- `sharp'; see ἀκή.
Page in Frisk: --

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ακωκή — ἀκωκή, η (Α) οξύ άκρο, αιχμή (δόρατος, ξίφους κ.λπ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Αναδιπλασιασμένος τ. τής λ. ἀκή* από τη ρ. ἀκ * (πρβλ. και ἀγωγή)] …   Dictionary of Greek

 • ἀκωκῇ — ἀκωκή point fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀκωκή — point fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀκωκαῖς — ἀκωκή point fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀκωκαί — ἀκωκή point fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀκωκῆς — ἀκωκή point fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀκωκήν — ἀκωκή point fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ak̂-, ok̂- (*hekʷ-) —     ak̂ , ok̂ (*hekʷ )     English meaning: ‘sharp; stone”     Deutsche Übersetzung: ‘scharf, spitz, kantig” and ‘stein”     Material: 1. e/o and ü St: Pers. üs (lengthened grade form) “millstone, grindstone”; Gk. ἀκή “point”, lengthenedgrade… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

 • ακή — (I) ἀκὴ, η (Α) αιχμή. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. ἀκὴ ανάγεται στη ΙΕ ρίζα *ακ που σήμαινε «οξύς, αιχμηρός, κοφτερός». Με την ίδια ρίζα συνδέονται πολλές λέξεις τής Ελληνικής, όπως ἄκρος, ἄκων, ἀκόντιον, ἀκμή, ἀκόνη κ.ά. Αντίθετα προς τη λ. ἀκή, που σώθηκε… …   Dictionary of Greek

 • DIONYSIUS Periegetes — temporibus Augusti, scripsit Geographiam versibus hexametris Graecis, quae hodie exstat: quod opus ἷςτορικὸν καλοῦσιν οἱ παλαιοὶ: ut ait Eust. Schol. Idem vixisse eum ait οὐχ ὑπὸ τῶ ὑπάτων, ἀλλ᾿ ἐπὶ τῶ ἀνάκτων, non sub Consulibus sed sub… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PARTHIA — I. PARTHIA Asiae regio, perampla, ab occasu Mediâ, ab Aquilone Hyrcaniâ, ab ortu Arianâ, a meridie Carmaniae desertis terminata. Parthenen Qu. Curtius vocat. l. 6. 2. c. ubi docet Parthos Scitharum progeniem esse, quod et Dionys. testatur.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.